Hledání velikonočních vajíček v Omam Store

Hledání velikonočních vajíček je tady! Hrajte na našem Instagramu a můžete i vy vyhrát 3 000 Kč na nákup v našem e.shopu!

Od pátku 2. 4. do pondělí 5. 4. zde zveřejníme 3 příspěvky se 3 indiciemi pro nalezení 3 částí naší velikonoční tajenky. Až ji budete mít kompletní, pošlete nám ji do zpráv na Instagramu, a to nejpozději do středy 7. 4. 2021.

Velikonoce_2_banner_web_desktop

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel: Jaroslava Shata, IČ: 08043884, se sídlem:Holubí 266/6, 460 14, Liberec – Liberec XIV-Ruprechtice, zapsané Magistrátem města Liberec, spisová značka 350506 

Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá na instagramových stránkách https://www.instagram.com/omamstore.cz, a to v době od 2. 4. 2021 do 7. 4. 2021.

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti INSTAGRAM (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

Průběh a principy soutěží: Soutěže probíhají na instagramové stránce https://www.instagram.com/omamstore.cz. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v rámci tří soutěžních příspěvků najdou podle zveřejněných indicií tři části tajenky, kterou pošlou sestavenou nejpozději do 7. 4. 2021 do zpráv na instagramový účet Omam Store. Ze správných a včas zaslaných odpovědí bude vítěz vylosován 8. 4. 2021. 

Oznámení a předání výher: Vítěz soutěže bude kontaktován do zprávy na Instagramu a bude prezentován také v Instagram Stories na účtu https://www.instagram.com/omamstore.cz. Výhra bude doručena elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím zpráv na Instagramu.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. 

Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,

2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje Soutěžícího zpracovávány nezákonně,

4. právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího,

5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Soutěžícího, případně proti profilování,

7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace INSTAGRAM, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti INSTAGRAM. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti INSTAGRAM. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

Účinnost: Tato Pravidla k soutěži na Instagramu platí od 2. 4. 2021

V Omam Store mimo jiné sbíráme i cookies. Upečené sušenky si dejte na naše nádobí, s použitím těch virtuálních vyjadřujete souhlas procházením našeho webu. Více informací zde.